Vystrájanie na bicykloch vo fontáne v strede Košíc v čase schôdzok, keď bol oddiel bez klubovne 
 

Čo je vlastne skauting?

SKAUTING – PARTIA A PRÍLEŽITOSŤ

Skauting stavia pred človeka príležitosti:

  • byť členom týmu, mať kamarátov,
  • prežívať život naplno, žiť dynamicky, aktívne, zábavne, zaujímavo,
  • rozvíjať se a rásť,
  • pomáhať svetu okolo seba k rozvoju,
  • hľadať smer pro svoj život.

Skauting - to sú dve základné veci – dobrá partia a dobrá príležitosť. Teda skupina ľudí, priateľov, kamarátov a príležitosť žiť život dynamicky a zmysluplne. Skauting je celosvetovo najväčšie výchovné hnutie pro deti a mladých ľudí. Umožňuje im žiť a robiť veci spoločne a stavia pred nich príležitosti, které sú zároveň zábavou či hrou – a zároveň spôsobom, ako poznávať nové veci. Skauting dává do života mnoho sociálnych zručností – schopnosť hovoriť pred ľuďmi a schopnosť načúvať, schopnosť byť otvorený voči druhým, schopnosť spolupracovať. Skauting učí vedieť sa o seba postarať, brať život do vlastných rúk, postaviť se na vlastné nohy, prevziať zodpovednosť za to, čo sa so mnou a s mojím životom deje. V skautingu sa ľudia učia hľadať zmysluplnosť toho, čo robia – kam nasmerovať svoj život a prečo. Skauting je príležitosť vstúpiť do dospelosti ako človek, který vie o svojich kvalitách i o tom, prečo nebyť sám, prečo byť súčasťou týmu. Človek, který vie, čo chce, a aktívne ide za tým. Človek, který môže byť pilierom spoločnosti. V skautingu si človek siahne na GPSku, foťák, učí sa robiť reportáže, pohybovať sa v teréne, variť i splavovať vodu na rafte. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, čo sa človek učí mimochodom pritom – že má cenu sa o niečo snažiť. Že má cenu sa zapojiť. Že má cenu spolupracovať. Že má cenu byť súčasťou vecí, nie len pozorovateľom …

Pro koho je skauting?

V našom oddieli oslovujeme deti od deviatich rokov (od štvrtého ročníka, výnimku je možné dojednať s vodcom).

Skauting je určený pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú neustále niečomu učiť a pracovať na sebe. Oddielová činnosť sa zameriava na hodnotovú výchovu detí a súčasne vychádza v ústrety ich špecifickým záujmom. Programová náplň mnoho aktivít v oblastiach ako je šport, veda a technika, kultúra, prírodoveda atď.

… skauting stavia pred každého cestu osobného rozvoja, pomáha
a motivuje ku zdokonaľovaniu vlastných schopností a zručností …

Členovia sa v skautskej organizácii delia do vekových skupín tak, aby v činnosti s nimi mohli byť primerane rešpektované ich odlišnosti podľa veku. Sú to:

  • vĺčatá (a včielky, vek 6–10 rokov),
  • skauti (vek 11–15 rokov),
  • roveri (vek nad 15 rokov).

Okrem týchto detských či mládežníckych kategórií sem treba pripočítať aj oldskautov (dospelých členov viac-menej činných v skautingu združených niekedy v oldskautských oddieloch), dospelými členmi organizácie sú aj činovníci, teda tí, ktorí sa podieľajú na riadení skautských oddielov, zborov, oblastí atď. Konkrétna podoba jednotlivých oddielov se líši. V niektorých sa výchovná činnosť uskutočňuje spoločne pre chlapcov a dievčatá, inde je samostatná.
Náš oddiel je koedukovaného typu, t.j. so spoločnou činnosťou pre chlapcov a dievčatá.

Program je v každej skupine vyladený tak, aby zodpovedal predstavám, záujmom a potrebám daného veku. Vĺčatá - deti, ktoré sú veľmi hravé a sú na začiatku poznávania sveta okolo seba - sprevádza na ich skautskej ceste príbeh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky sa učia týmovej spolupráci v skupine vrstevníkov - sú podporovaní v rozvoji samostatnosti a zodpovednosti. Roveri si už väčšiu časť svojho programu môžu pripraviť sami a v jeho rámci sa pod patronátom vodcu snažia si nájsť vlastnú cestu životom.

Skauting má sústavu metód zameraných na výchovu, sebavýchovu a rozvoj charakteru rozpracovanú pre uvedené vekové skupiny. Skauting nekradne deti rodičom, ale dopĺňa rodinnú výchovu, dopĺňa školu a napomáha príprave do života tradičnou formou hry, turistiky, táborenia a pravidelnými stretnutiami v klubovni po celý rok.

Čo skauting naviac ponúka?

Medzinárodný rozmer

Skauting má globálny rozmer, je veľmi rozšírený (214 krajín). Umožňuje svojim členom stretávanie s mladými ľuďmi z celého sveta. V jazykových táboroch, na medzinárodných expediciách a stretnutiach podporuje komunikačné schopnosti, odstraňuje predsudky a ostych pred príslušníkmi iných národov a kultúr. Bohaté medzinárodné skúsenosti potom tiež využíva pri tvorbe programov.

… skauting je jedinečný vo svojej otvorenosti, ktorá
vedie mladých ľudí z klubovne do celého sveta …

Humanitárny rozmer

Okrem tradičného oddielového programu sa členovia Slovenského skautingu zapájajú do podujatí pre verejnosť (alebo ich priamo organizujú). Patria k nim rôzne humanitárné zbierky, pomoc pri zaisťovaní akcií či organizácia programov pre domovy dôchodcov, liečebne či detské domovy. Piamy styk s ľuďmi, ktorým osud určil žiť v odlišnom prostredí, než na aké sú deti zvyknuté, vedie k odbúrániu ľahostajnosti a k snahe týmto „znevýhodneným“ jedincom či skupinám pomôcť.

Celoštátny rozmer

Ku skautskému programu patrí tiež organizovanie celoštátnych súťaží resp. účasť na nich, které motivují účastníkov k prehlbovaniu svojich znalostí a k zlepšování zručností. Zvláštnu skupinu ešte tvoria celoštátne stretnutia skautov (rôzne lokálne jamborree).

Poslanie a cieľ skautingu

Východiskom skautingu je presvedčenie, že svet môže byť skutočne lepší. A že záleží na každom človeku, čo pre to urobí. Skauting je teda projekt, ktorého poslaním je zlepšovať svet skrze jednotlivých ľudí, kterým pomáha vstúpiť na cestu dobrovoľného záujmu o vlastný rozvoj i rozvoj nejbližších ľudí.

Poslaním Slovenského skautingu je teda podporovať rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí, ich duchovných, mravných, intelektuálnych, sociálnych a telesných schopností, aby boli po celý život pripravení plniť povinnosti k sebe samým, bližným, vlasti, prírode a celému ľudskému spoločenstvu.

Ako to v skautingu chodí?

Pravidelný program pre voľný čas

Hlavná výchovná činnosť sa sústreďuje do oddielov. Oddiel se v zásade delí do družín. V priebehu roka sa oddiely i družiny stretávajú na pravidelných schôdzkach, konaných spravidla raz týždenne. Tie sú nielenže plné hier, ale skauti si tiež zábavnou formou precvičujú mnoho zručností a vedomostí, ktoré uplatnia nielen pri skautských podujatiach, ale predovšetkým v praktickom živote.

… skauti si zábavnou formou precvičujú
mnoho zručností a vedomostí, potrebných pre praktický život …

Činnosť oddielu sa však nesústreďuje len do klubovne, v priebehu skautského roka do nej patria jedno i viacdenné výpravy do okolia i do vzdialenejších miest. Práve také výpravy dávajú možnosť plne rozvinút detskú fantáziu pri rozsiahlejších hrách so zaujímavým libretom. Objavovanie tajomných jeskýň alebo hľadanie pokladov je tou pravou príležitosťou k poznaniu sveta okolo nás i seba samých.

Vyvrcholením celoročnej činnosti oddielu sú letné tábory trvajúce najmenej dva týždne, kde sa zúročia skúsenosti získané počas roku. Na nich sa skauti predevšetkým učia byť platným členom týmu, osvojujú si pravidlá spravodlivého súperenia, plnia skúšky z praktických zručností i teoretických vedomostí. Tu sa naučia variť, pracovať so sekerou a pílou, stavať stany a rôzné táborové stavby. Letnými tábormi vrcholia i oddielové hry a súťaže, ukazujú hodnotu prostého života a pestujú vzťah k prírode.

Kdo se o deti stará?

Družina a oddiel

Družinový systém je jedným zo základných prvkov skautskej výchovy. V systéme „party“ vedie skautskú družinu starší a skúsenejší chlapec či dievča, tzv. družinový radca. Radcovia družín a ich zástupcovia, v čele s vedúcim (vodcom) oddielu tvoria oddielovú radu zabezpečujúcu chod oddielu. Každý z členov má možnosť sa podieľať na tvorbe programu a utvárať život oddielu.

… vedúci oddielu (vodca) musí být plnoletý a mať zloženú vodcovskú skúšku …

Vedúci

Vedenie oddielu je zverené do rúk dospelým vodcom. Aby mohli deti viesť, musia absolvovať prípravu a zložiť vodcovskú skúšku, zameranú nielen na klasické skautské disciplíny, ale predovšetkým na pedagogiku, psychológiu, schopnosť organizovania a vedenia týmovej práce, znalosť právnych predpisov, zdravovedy a zásad bezpečnosti. Požaduje sa tiež absolvovánie zdravotníckeho kurzu prvej pomoci.

Činovníci

Skauting je mnohotvárnou formou spolužitia a vedúci na svoje úlohy nie sú nikdy sami. Sú tu ostatní dospelí – činovníci, kterí se im svojimi schopnosťami a zručnosťami snažia pomôcť (napr. zaisťovaním technického a hospodárskeho zázemia oddielu) a kterí se tiež podieľajú na odovzdávání získaných znalostí a organizujú špeciálné a odborné vzdelávacie programy. Majú však tiež ako všetci ostatní členovia organizácie možnosť ďalej rozvíjať vlastné záujmy a aktivity prispôsobené ich veku.

Čo je k skautovaniu potrebné?

Prihlásiť sa je ľahké

Prihlásit se do nášho oddielu môže každé dieťa od 9 rokov. Vítáme aj dospelých, ktorí sa chcú zapojiť do skautského života a pomáhať nejakou formou oddielu, či pomôcť pri vedení detí či pri organizačnom zaistení našej činnosti. Pre vedenie detí je najprv potrebné zložit odpovedajúce skúšky.

Stať sa členem Slovenského skautingu je celkom jednoduché. Stačí sa skontaktovať s vedúcim oddielu, dohodnúť sa na stretnutí, poskytne vám formulár prihlášky, prihlášku vyplniť, podpísať a zaplatiť členský registračný poplatok. Výška poplatku je dnes 7 EUR za kalendárny rok, v našom oddieli je ešte interná zbierka na potreby oddielu 4 EUR za rodinu (bez ohľadu na počet prihlásených do oddielu) a mesiac. Ďalšie finančné náklady sa vzťahujú len na základné vybavenie, zaplatenie nákladov na výpravách a na letných táboroch. Vzhľadom k tomu, že všetku našu výchovnú činnosť zabezpečujú dobrovoľníci, pokrývajú poplatky len nevyhnutné náklady. Akonáhle sa dieťa stane členom Slovenského skautingu, je automaticky poistené.

Vybavenie pre činnosť

Prehľad potrebného vybavenia získajú vaše deti od vedúceho oddielu. Obecne se dá povedať, že vybavenie sa skladá zo skautského kroja a táborníckych potrieb. Skautský kroj môžete objednať na ústredí Slovenského skautingu, tábornícke vybavenie nakúpite v športových, turistických či outdoorových predajniach. Doporučujeme se vopred poradiť so skautským vedúcim, který vám doporučí nejvhodnejšie súčasti.Pre túto stať bol použitý text prevzatý zo internetových stránok krajskej rady Junáka Zlínskeho kraja,
ktorý bol upravený na slovenské podmienky a prax nášho 2. oddielu skautov v Košiciach.
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice