Hranie hry Ringo na ihrisku medzi domami pri klubovni na Južnej triede 
 

Podpora 2% zaplatenej dane v prospech oddielu
v roku 2017 za rok 2016

Údaje o prijímateľovi

Prosíme Vás o príspevok

Príjem z tohto zdroja je významnou pomocou pre fungovanie oddielu. Pripomíname, že sa vedúcim neplatí nijaká odmena a všetky získané prostriedky sa používajú len na činnosť resp. na zabezpečenie činnosti s deťmi a mládežou.

Iným zdrojom príjmu okrem získaného podielu zo zaplatenej dane je ešte dotácia zo štátneho rozpočtu od ministerstva školstva prostredníctvom ústredia Slovenského skautingu. Táto dotácia je každým rokom stále menšia. Ďalším zdrojom príjmu prostriedkov sú dobrovoľné mesačné poplatky získané od členov oddielu.

Výdavkami sú náklady na zabezpečenie činnosti s deťmi a mládežou. Spolu s dotáciou niektorých podujatí uhrádzame najmä nájom za skladové priestory na tábornícky materiál a poplatok za priestor pre webové stránky na internete.

Všetky uvedené príjmy a všetky výdavky sa evidujú v systéme jednoduchého účtovníctva.

Náš 2.oddiel skautov v Košiciach je súčasťou 74. zboru skautov, pretože však v Slovenskom skautingu právnu subjektivitu nemá skautský oddiel ale ju má skautský zbor ako vyššia organizačná jednotka, je tu rozdiel v terminológii; získané prostriedky spravuje skautský zbor, v ktorom je oddiel každoročne registrovaný. Na začiatku kalendárneho roka sa robí účtovná závierka a zúčtovanie so štátnym rozpočtom za predošlý rok, čo sa posiela na ústredie Slovenského skautingu a následne sa na daňový úrad podáva daňové priznanie vypracované na základe účtovnej závierky.

V posledných rokoch sme získali (vždy za predchádzajúci rok) tieto prostriedky:

Rok: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Suma (€): 392,78 331,19 603,92 493,10 590,29 304,64 493,36 298,93

Od uvedenej sumy vždy každý rok treba odpočítať náklady na registráciu do zoznamu prijímateľov u notára (52,96 €), poplatok za potvrdenie o existencii bankového účtu (3,50 €) a prípadne aj poplatky za vedenie účtu (12 x 4,50 €), lebo ho na nič iné nepoužívame, spolu to je 55,70 € prípadne až 109,70 €.
Poznámky:
1. Podnikateľ dáva 1% zaplatenej dane, ale ak niečo daroval zboru alebo inému subjektu na nejaký verejnoprospešný účel podľa zákonom stanovených podmienok, môže dať 2%.
2. Fyzická osoba dáva 2% zaplatenej dane, ale môže dať aj 3% v prípade, ak v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia.

Údaje o nás ako o prijímateľovi

Údaje potrebné na poukázanie 1% - 2% -3% zaplatenej dane:

Obchodné meno (Názov): Slovenský skauting, 74. zbor Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31965652
Sídlo: 04001 Košice, Južná trieda 43

V inej forme to vyzerá takto - ako na tlačive staršieho daňového priznania:Pre tých, čo podávajú daňové priznanie, sú údaje do daňového priznania tieto:

 • IČO: 31965652 (za lomítkom už nič)
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Názov: Slovenský skauting, 74. zbor Košice (4 medzery tam sú)
 • Ulica: Južná trieda
 • Číslo: 43
 • PSČ: 04001
 • Obec: Košice

Fyzické osoby – zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

 4. Stiahnite si nami pripravené Vyhlásenie.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 7. Ak nám chcete oznámiť, že ste práve Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte alebo pošlite do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo aspoň trochu pred týmto dátumom, ak sa jedná o Košice, vodcovi skautského zboru Oskarovi Schifflerovi, aby ich tam doručil (môže to byť hoci aj v zalepenej obálke). Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) na náš účet.

Tu je Vyhlásenie na stiahnutie pre zamestnancov s vyplnenými údajmi o našom skautskom zbore ako prijímateľovi:

 • Vyhlásenie editovateľné v programe Adobe Acrobat Reader, ktorý je zdarma, ale treba aktualizovať verziu, ak by sa vyskytol problém pri editovaní alebo ukladaní. Nezabudnite pod údajmi 74. zboru zapísať dátum a po vytlačení Vyhlásenie podpísať.

Právnické osoby a fyzické osoby podávajúce daňové priznanie

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2017

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR!
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

  V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v rôznych podobách na tejto našej stránke.
  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. Zvoľte si správne tlačivo resp. vhodný program na vyplnenie daňového priznania.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, uvádzame v rôznych podobách na tejto našej stránke.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, na náš účet.

Podrobnosti k problematike podpory vo forme venovania 2% zaplatenej dane sú na www.rozhodni.sk

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 74.zbor / 2. oddiel skautov Košice