Nácvik práce s buzolou pri Ťahanovciach 
 

Príprava a tréning skauta

Člen oddielu je niečo podobné ako športovec. Tak ako poznáme u športovcov kategórie podľa veku ako napr. deti, mladší žiaci, starší žiaci, juniori, kadeti, dorastenci, dospelí a veteráni, tak podobne aj u skautov sú niekoľké kategórie podľa veku ako vĺčatá resp. včielky, skauti resp. skautky, roveri a oldskauti. Tak, ako niektoré športy rozoznávajú stupeň postupu športovca vo svojom výkone napr. podľa farby opasku, v skautingu je na začiatku nováčik a potom je skaut, ktorý má po splnení podmienok nováčikovskej skúšky zložený skautský sľub. Pod pojmom skaut možno naviac v širšom zmysle rozumieť podľa kontextu všetky skautské vekové kategórie spolu.

Vodca skautského oddielu je v roli trénera. Ostatní skautskí činovníci sú akoby asistenti trénera. Trénera poslúchame na slovo - teda pohotovo.

Skauting, ak ho prirovnáme ku športu, sa podobá desaťboju, teda športu s určitým väčším sortimentom aktivít (disciplín). Skauting vznikol ako záchrana človeka pred osudovým opustením prírody - aby rytmus nášho života znel v súzvuku s rytmom prírody, aby naša kultúra bola spojencom prírody nie jej protivníkom, čím možno odhaliť tajomstvo správneho života. Tento zvláštny "šport" chce vychovať mládež slobodného pohľadu, pokornú pred živlami, ale hrdú a pevnú pred sebou samotnou. Stavia mládež doprostred prírody, učí ju byť jej ochrancom, ale zároveň ju učí, aby si i v prírode (ale i v spoločnosti) vo všetkom sama pomohla. Skaut nesmie byť prekvapený žiadnou situáciou v rozpakoch a nepripravený. Nesmie byť neživým nepremýšľajúcim strojom, ale samostatnou tvorivou jednotkou chápajúcou svoje povinnosti a svoj vzťah k sebe, k druhým a k vesmíru, uvedomujúc si vždy a všade rozsah svojej zodpovednosti, veľkú cenu kázne, zázračnú moc sústredenej a disciplinovanej vôle. Skaut odchádza do prírody, aby sa vrátil do spoločnosti lepšie pripravený pre život. Takto "trénovanú" mládež chce dať svojej vlasti skautská organizácia.

Pokiaľ sa desaťboj skladá z desiatich presne definovaných disciplín (beh 100m, skok do diaľky, vrh guľou, skok do výšky, beh 400m, beh 110m cez prekážky, hod diskom, skok o žrdi, hod oštepom, beh 1500m), skauting to tak presne definované nemá. Okrem toho, cieľom je dosiahnutie nie výlučne fyzických výkonov, ako je to očakávané u športovcov, ale získanie čo najlepšieho súladu fyzických, duševných (i duchovných) schopností skauta (to vyjadruje starogrécky pojem kalokagathia) v daných podmienkach a v rámci možností oddielu. Pokúsime sa to objasniť, isteže tých aktivít (disciplín) je viac ako desať.Rytierske správanie

Skauti majú poslanie byť novodobými rytiermi. K tomu im pomáha kódex - skautská idea - skladajúca sa zo zákona, hesla, denného príkazu a sľubu. Texty týchto zásad sú uvedené v stanovách občianskeho združenia Slovenský skauting, ktoré sa v nich samo označuje ako nezisková organizácia.

POZNÁMKA

Pretože sú uvádzané texty záväzne deklarované v stanovách a stanovy sa môžu meniť v dôsledku schválenia návrhov skautských činovníkov hlasovaním na skautskom sneme, je faktom, že sa v dlhšom čase vyskytli aj úpravy v týchto zásadných textoch. Pozrieme si aj predošlé texty spred úprav na príslušnom mieste v tom prípade, ak je to dôležité, a tak si na tieto tvorivé úpravy môžeme vytvoriť odborný kritický názor.
Keďže skautské hnutie na Slovensku nie je osamotené v medzinárodnom kontexte, možno k týmto štyrom prvkom skautskej idei ako piaty prvok pridať aj princípy uvedené v ústave medzinárodného skautského hnutia (t.j. plniť si povinností voči sebe, voči iným a voči duchovným princípom). Je podstatné, aby sa skaut správal ako rytier podľa týchto zásad v celom svojom živote nepretržite a spojite a nielen v diskrétnych bodoch na skautskom podujatí alebo len počas svojej dochádzky do oddielu.

Skautský zákon

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť
 2. Skaut je verný a oddaný
 3. Skaut je osožný a pomáha iným
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta
 5. Skaut je zdvorilý
 6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom
 8. Skaut je veselý a rozvážny
 9. Skaut je sporivý a vie hospodáriť
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch

POZNÁMKA

V našom oddieli používame tieto znenia prevzaté od euroskautov (FSE), ktoré sú presnejším vyjadrením zmyslu a účelu príslušného bodu skautského zákona:

 1. Skaut je priateľom všetkých a bratom každého skauta
  (pojem ľudia dobrej vôle je omyl plynúci zo zlého prekladu evanjelia z gréčtiny do latinčiny a z nej do slovenčiny)
 2. Skaut poslúcha pohotovo
  (koho? no toho, koho má, len v tomto znení je vyjadrená aj kvalita poslúchania)

Skautské heslo

 • Buď pripravený!

POZNÁMKA

Pôvodné heslo vĺčat bolo "Našou najlepšou snahou buď čin" a heslo roverov bolo "Služba". Ak to spojíme do celku, čítame: Našou najlepšou snahou buď čin, byť pripravený k službe.

Dnes má vĺča heslo "Denne konaj dobro!", včielka "Pamätaj!" a rover "Slúžim". Tu sa ukazuje, ako nekvalifikované zmeny skautskej idei v stanovách Slovenského skautingu urobené na skautských snemoch vedú k strate pôvodných významných súvislostí.

Skautský denný príkaz

 • Vykonaj aspoň jeden dobrý skutok denne!

Skautský sľub

POZNÁMKA

Skauting je celosvetové hnutie nadkonfesijného charakteru. Pre kamarátstvo medzi skautmi na celom svete, ktoré sa nazýva skautské bratstvo, nie je komplikáciou ani odlišná národnosť, triedny pôvod ani svetonázor (náboženstvo).
Skautská idea vedie skautov k tomu, aby si úprimne plnili svoje povinnosti, teda aj náboženské povinnosti, pokiaľ také majú, ale v žiadnom prípade nenabáda k ničomu, čo by sa podobalo križiackym výpravám či džihádu (svätej vojne), ba naopak. Česká skautská organizácia (Junák – svaz skautů a skautek ČR) v skautskej idei namiesto pojmu "Boh" používa pojem "najvyššia Pravda a Láska". Vzhľadom na rovnakú príslušnosť k svetovej skautskej organizácii môžeme aj na našom území rešpektovať použitie tohto znenia v českom jazyku v prípade člena oddielu, ktorý je bez vyznania a ktorý chce zložiť skautský sľub. Teda, nebojme sa, nie je tu žiaden problém, ani tento sa nemusí obávať, že ho tu niekto bude nútiť k filozofii, ktorej neverí, všetko je tolerantne vyriešené. Celým zmyslom použitia týchto pojmov pri skautskom sľube je prejaviť, že rešpektujeme vo svojom vnútri, že človek nie je na vrchole sveta, ale ešte nad ním stoja princípy kladnej povahy.
Najucelenejší je pôvodný československý text skautského sľubu, ktorý sme používali aj u nás v oddieli. Skautský vodca Oskar Schiffler vysvetľuje pojem vlasti - neexistujúceho štátu československého - v sľube, ktorý skladal, že v jeho srdci sú vlasťou Čechy i Slovensko, ku ktorým má záväzok trvajúci až do smrti, vlastné povinnosti - to sú aj individuálne povinnosti voči Bohu.
V slovenskom texte chýba zdôraznenie sľúbenia kvality vzťahu k vlasti "milovať … a verne jej slúžiť …" a náväznosti na 2. bod zákona "Skaut je verný a oddaný", čím sa opäť ukazuje nedostatok citu tých, ktorí vymýšľajú zmeny, a tých, ktorí hlasujú na skautských snemoch.
V českom sľube je zas pojem vlasti mixovaný s ďalším pojmom až kdesi nepatrične na konci textu a zvážte: pomáhať vlasti versus verne slúžiť - to je trochu veľký rozdiel v kvalite oproti pôvodine.
V oddieli nemáme problém s rešpektovaním ktoréhokoľvek zo spomenutých a nižšie uvedených autentických troch textov skautského sľubu. Kandidát na zloženie skautského sľubu si preto u nás môže vybrať. Československý sľub je bezkonkurenčne najhodnotnejší, ale súčasne už nepatrí do času.

(súčasný slovenský text:)

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:

 • plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
 • pomáhať v každom čase svojim blížnym,
 • dodržiavať skautský zákon.

(súčasný český text:)

Slibuji na svoji čest jak dovedu nejlépe:

 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákony,
 • duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

(pôvodný československý text:)

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím ako najlepšie viem:

 • milovať svoju vlasť Republiku československú a verne jej slúžiť v každej dobe,
 • plniť povinnosti vlastné a zachovávať skautský zákon,
 • pomáhať blížnym za každých okolností.

POZNÁMKA

Pojem blížny znamená iného človeka, ktorý sa nespráva vyslovene nepriateľsky.

Princípy

V ústave medzinárodného skautského hnutia je uvedené, že skautské hnutie je založené na troch základných princípoch (ako plnenie povinností):

 • Duchovná povinnosť, chápaná ako povinnosť hľadať v živote vyššie hodnoty než sú len hodnoty materiálne. S ohľadom na európske tradície sa to niekedy nazýva napríklad ako povinnosť voči Bohu alebo voči najvyššej Pravde a Láske. Ale keďže skauting je nadkonfesijný, nie je len pre kresťanov, rešpektuje sa ľubovoľný osobný názor na svet pri dodržaní týchto princípov. Už len keď to v jednoduchosti zvážime, sú živly prírody mocnejšie ako jeden človek a niekedy aj ako ľudstvo, ale aj myšlienka (filozofia) býva mocnejšia a nás presahuje.
 • Povinnosť voči iným, chápaná ako vernosť vlasti, úsilie o mier, vzájomné pochopenie a spolupráca medzi ľuďmi, národmi a sociálnymi skupinami; je chápaná ako záväzok zúčastniť sa na rozvoji spoločnosti, ako úcta a láska prejavovaná druhým a prírode.
 • Povinnosť voči sebe, chápaná ako zodpovednosť za svoj vlastný osobný rozvoj.

Skauta robí skautom …

 • vzorný mravný charakter, dobré štúdium, kvalitná práca,
 • poznanie skautskej idei, jej pochopenie a prijatie, cvičenie sa v nej a konanie podľa jej kritérií,
 • skautský pozdrav pripomínajúci 3 body skautského sľubu a pomoc silnejšieho slabšiemu,
 • skautský pozdrav podaním ľavej ruky,
 • skautský kroj, sľubový odznak, skautská symbolika,
 • plnenie stupňov skautskej zdatnosti a odznakov odbornej zdatnosti,
 • vzájomné tykanie a úcta mladších k starším a naopak,
 • používanie skautského mena (prezývky).

Patrónom skautov je sv. Juraj z Kappadocie - kresťanský vojak zobrazovaný ako rytier na koni, ktorý podľa legendy zomrel v r. 306 za cisára Diokleciána. Jeho sviatok je 23. apríla (nie 24.!) a vtedy si všetci známi skauti vzájomne na seba spomínajú a posielajú pozdravy. V stredoeurópskom priestore sa do kalendára na ten deň dostal sv. Vojtech (Adalbert) a "posunul" sviatok sv. Juraja o deň neskôr. Ale sviatok skautov je ostáva v pôvodnom dátume, nakoľko je celosvetový.

Psychická odolnosť

Je to súbor vlastností, ktoré spolu s telesnou kondíciou sú základným predpokladom pre dlhší pobyt v menej priaznivých podmienkach. Ťažko a dlho sa psychická odolnosť získava, ale ak sa už získa, je potom na celý život.

Na podujatia mimo civilizáciu ideme len s osobami, ktoré dobre poznáme, neváhame byť tvrdí a vyberať. Zjednodušene možno povedať, že sú ľudia s ktorými by sme išli do hôr a tí druhí.

Pri nácviku psychickej odolnosti je dôležitý prístup. Vyhýbanie sa tréningu s ospravedlňovaním, že to v tiesni samozrejme zvládnem, je neodôvodnené machrovanie. Kto k tomu pristupuje s chuťou a radosťou, je na tom oveľa lepšie. Nie je možné sa spoliehať na to, čo som nikdy nevyskúšal, že to predsa vydržím, nie som béčko atď. Napríklad i taká skautská skúška "Tri orlie perá", predovšetkým hlad a smäd, je špičkovou skúškou psychickej odolnosti. Veď aj dospelý človek má ťažkosti v normálnom pracovnom dni 24 hodín nejesť a piť iba vodu. Ďalšia skúška - preplávať oblečený 10 metrov vo vode blízko nuly. Samozrejme zaistení a pod dohľadom. Zníži sa tak možnosť šoku, ak sa do takej situácie dostanem. Platí zásada vyskúšaného: bude to niečo, čo som už zažil.

Ďalej: účasť na brigáde bez nároku na odmenu. Vyzerá to ako zbytočný nácvik, ale kto takto nedokáže pracovať, prežíva v krízových situáciách na úkor druhých. Tiež je možné vypozorovať správanie na výpravách, kde o nič nejde. Všímame si prejavy egoizmu.

K zlepšeniu psychickej odolnosti možno vyberať i práce v nepríjemnom prostredí. Kto robí grimasy, ak má upratať záchod, tiež sa nehodí. Podobne aj ten, kto sa škľabí nad horšie urobeným jedlom. Treba skúsiť doma - i menej vhodné kombinácie - cvične. Čím som viac presvedčený, že je jedlo dobré, tým lepšie ho telo strávi. Opačným prípadom je davová sugescia po nevhodných poznámkach, keď je odsúdené aj veľmi dobré jedlo, ktoré sa potom horšie trávi. Pri delení stravy cvičíme kázeň. Pri pochode ľudoprázdnymi končinami si napriklad zakážeme dobré jedlo, ktoré nesieme so sebou. Morálku tiež podrýva stereotypná činnosť, ak nevidíme cieľ alebo pochodujeme v noci. Tu je treba posilovať vedomie, že každá cesta má svoj koniec. Nikdy si v priebehu pochodu nedávajme otázku, kedy tam už budeme. Kto sa raz odhodlá k pochodu, nemá inú šancu, než vydržať až do konca. Súžitie kolektívu je treba nacvičovať. Slabí jedinci sa dajú v počiatočnej fázi odhaliť pomerne ľahko. Na horách v kolektíve nech platí zásada "bezpohlavnej" spoločnosti. Žiadne milenecké dvojice, nič proti mladej láske, ale vykážme ju tam, kam patrí - do súkromia. Podobne: kamarátime sa každý s každým a to za každú cenu, paktovanie po skupinách rozkladá oddiel a dobrú atmosféru. K znakom vysokej morálky patrí schopnosť zbaviť sa predmetov vysokej osobnej a finančnej ceny, ktoré sú v nastalej situácii príťažou. Mnohokrát láme psychiku dlhšia nepriazeň počasia. Filozofia je jednoduchá: nič nemôže trvať večne. Pri nútenom vstupe do nebezpečných miest hrozí tzv. štatistické filozofovanie - určovanie počtu pravdepodobnosti úspešného prechodu s možnosťou úrazu. Ak je potrebné také miesto prekonať, je lepšie si ho dobre prehliadnuť a potom rozhodne vyraziť a mnoho nefilozofovať.

Ak toto vyššie uvedené zhrnieme, psychická odolnosť by sa mala prejavovať:

 • v odolnosti voči hladu, smädu, teplu a zime,
 • v zdravom zmysle pre vlastnú bezpečnosť,
 • v zmysle pre dobrú atmosféru podujatí a dobré vzťahy v oddieli,
 • v dodržovaní pravidla: stále si hľadaj prácu.
Pre túto stať bol použitý krátený text z knihy Zbyněk Jiroušek (JERRY): Turistické vybavení na konci 2. tisíciletí.

V našom oddieli sa na náročnejšie podujatia pripravujeme "Komenského metódou" od jednoduchších vecí k zložitejším resp. náročnejším: najprv sa chodí na schôdzky, na krátke vychádzky, najprv blízko, potom vlakom ďalej, na výlety s prespaním, najprv na chate, neskôr vonku, potom expedície a rôzne náročné putovania. Súčasne sa požaduje od členov, aby sa doma priebežne otužovali. Chodíme do sauny a plávať. Disciplína sa upevňuje postupne každým ďalším podujatím a plnením skautských skúšok.

V skúšobnej dobe troch až šiestich mesiacov sa vzájomne spoznáva nový člen s oddielom a naopak. Ak sa to čo len jednej zo strán spolu nebude páčiť, môže resp. musí nováčik z oddielu odísť.Ostatné "aktivity", ktorým sa venuje náš oddiel

 • Turistika (chôdza)
 • Poznávanie prírody
 • Topografia a orientácia v teréne (i miestne znalosti)
 • Táborenie (bivak)
 • Práca s náradím (nožom, sekerou, pílou atď.)
 • Zvládnutie ohňa
 • Varenie
 • Uzlovanie
 • Signalizácia (a spojenie, šifrovanie)
 • Klubové stretnutia
 • Hry v prírode, meste, telocvični a klubovni
 • Plávanie (a splavovanie)
 • Otužovanie
 • Cyklistika
 • Poznávanie spoločnosti
 • Záchranárska činnosť
 • Vedomosti o skautingu (skautské bratstvo, stupne zdatnosti - náväznosť)
 • Práca na sebe (sebazdokonaľovanie a organizácia času)
 • Fotografovanie a filmovanie
 • Informačné technológie
 • Streľba zo vzduchových a malorážnych zbraní

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice