Marek a Plošák so ' strieborným vlkom' Runcom z Piešťan pred začiatkom skautského snemu v Prešove 25.10.2003 
 

„Slovenský skauting“

Myšlienky skautského hnutia realizujú v praxi skautské organizácie. Náš 2. oddiel skautov v Košiciach patrí do organizácie s názvom „Slovenský skauting“ takto: je základnou výchovnou a organizačnou jednotkou patriacou do 74. zboru skautov, čo je základnou administratívno–organizačnou jednotkou s udelenou právnou subjektivitou, tento zbor patrí do Východoslovenskej skautskej oblasti tiež s právnou subjektivitou. A toto všetko podlieha rozhodnutiam skautskému snemu, konanému raz za dva roky. V medziobdobí riadi organizáciu na sneme zvolené náčelníctvo (to je tradičný názov pre vedenie organizácie), ktoré vydržuje pre riadenie a zabezpečovanie potrebných služieb pre nižšie zložky tzv. ústredie (sídliace v Bratislave), kde sú jediní platení zamestnanci.

Skautská organizácia vedie vo svojej akokoľvek viditeľnej technickej praxi svojich členov k hodnotám. Tie sú zhrnuté pod pojmom "skautská idea" (to je podrobnejšie na stránke "Príprava a tréning"). Naším poslaním je hlásiť sa k humanitným hodnotám a nie len organizovať konzumné stretnutia.

 Zmyslom našej činnosti teda nie je obsluhovať mládež, skôr priviesť ju ku vlastným schopnostiam samostatne sa o seba postarať. To môže začať pri pobyte v prírode v rámci tradičnej činnosti skautov pri turistike, ale smeruje to celým zmyslom k návratu do reálnej spoločnosti s potrebnými vedomosťami, zručnosťami a charakterom. Je to iné, než dať mládeži všetko a nepripraviť ich do ťažkostí, ktoré prináša život.

Od počiatkov skautingu existovalo i teraz spravidla existuje v každom štáte niekoľko skautských organizácií implementujúcich skautskú ideu rôznym spôsobom kvôli odlišnostiam v názoroch na skauting u ich predstaviteľov. Rozdelenie skautingu treba brať ako prirodzené v mnohonázorovej spoločnosti. Nielen skauting je rozdelený. Sú rozdelení súrodenci, rodiny, občania, cirkvi i politické strany. Nič nám nebráni podať ruku skautovi z inej organizácie, ak základné princípy dodržuje…

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice